Οδηγός για την Ελληνική Αστυνομία για την Προστασία των LGBTQ+

Η ελληνική αστυνομία έλαβε ένα επίσημο έγγραφο: έναν οδηγό για τις ενέργειες των στελεχών επιβολής του νόμου σε περίπτωση βίας κατά των LGBTQ+.

Το «εγχειρίδιο» αποκρυπτογραφεί τους συγκεκριμένους όρους που καλείται πλέον να γνωρίζει κάθε αστυνομικός και περιγράφει λεπτομερώς πώς πρέπει να ενεργούν οι αστυνομικοί σε περίπτωση εκδήλωσης ρατσιστικού μίσους και βίας.

Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται τέτοιος οδηγός στην Ελλάδα και αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίλυση όλων των πιθανών αθέμιτων υποθέσεων κατά LGBTQ ατόμων (ΛΟΑΤΚΙ) σύμφωνα με τη νομοθεσία, αποκλείοντας τις διακρίσεις και τον ρατσισμό.

Η Αστυνομική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαιρετίζει και εκτιμά τη δημοσίευση του οδηγού, ο οποίος βασίζεται σε παρόμοιες οδηγίες από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των LGBTI στην Ελλάδα.

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τη νομική βάση για τον σεβασμό και την προστασία του ΛΟΑΤΚΙ και αναλύει τους όρους που πρέπει να γνωρίζει ένας αστυνομικός. Παρέχει μια λίστα στοιχείων που βοηθούν στη διερεύνηση ενός ρατσιστικού κινήτρου για ένα έγκλημα μίσους.

Επιπλέον, ο οδηγός αναφέρει εγκλήματα μίσους κατά ατόμων που σχετίζονται με άτομα LGBTQ, όπως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και κατά προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται αυθαίρετα με την LGBTQ κοινότητα λόγω νομικών χαρακτηριστικών.

Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομική δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αστυνομική Δράση
Η παρούσα σελίδα* ανήκει στο εγκεκριμένο, από το οικείο Ειρηνοδικείο, Σωματείο με την επωνυμία «Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», παρουσιαζόμενη και με το ακρωνύμιο «Δ.Α.Δ.Α», ενώ ο αντίστοιχος τίτλος του Σωματείου στην αγγλική είναι «Αστυνομική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Η Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα και στεγάζεται στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων στη Μανν.

Κάθε Αστυνομικός, χωρίς καμία Διάκριση, που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους του Σωματείου καταθέτει αίτηση, η οποία συνοδεύεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των κάτω Αρχών και Σκοπών του Σωματείου.

Θεμελιώδεις Αρχές και Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κατάργηση των Διακρίσεων, η διασφάλιση της τήρησης της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης και η καταπολέμηση του Ρατσισμού.

2. Η προώθηση και υποστήριξη της Ισονομίας, Ισότητας και της Ίσης μεταχείρισης των Αστυνομικών, ανεξάρτητα από το φύλο, την φυλή, την εθνική – εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευμα, την κατάσταση υγείας, την ηλικία, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό. , την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και η κατάργηση όλων των Διακρίσεων με βάση τους παραπάνω λόγους μεταχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της. Ένωση.

3. Η κατάργηση των Προκαταλήψεων σχετικά με την ιδιότητα της/του Αστυνομικού από τους Πολίτες και αντίστροφα.

4. α ανάπτυ Answers aλληλεγγύ fold μεταμ αστυνομικών ομοφυλόφιλων, αμφιφιλών, μεσοφυλικών καιεμφυλικών ατόμων.

5. Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων με αντιστοιχίες του εξωτερικού καθώς και με άλλες μη κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις με δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

6. Η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος πανευρωπαϊκών

Οι Σκοποί του Σωματείου θα γίνονται με έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δημοσιονομικές εκδηλώσεις και συζητήσεις, σύσταση συμβουλευτικών ή επιστημονικών επιτροπών με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ανθρωπιστικών δράσεων.

Το Σωματείο περιλαμβάνει δύο ειδικότερα Τμήματα με συγκεκριμένες δράσεις:
ένα. «ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ LGBT»
ΣΙ. Τμήμα Δικαιωμάτων Γυναικών Αστυνομικών.

Οι ιδέες, οι απόψεις, οι επιδιώξεις, οι προσπάθειες, η αφοσίωση στη σκληρή δουλειά όταν γίνονται Σκοπός οφείλουν και πρέπει να παίρνουν Σάρκα και Οστά, ώστε να έχουν αποτέλεσμα με διάρκεια και βάθος χρόνου.

Με επιμονή και υπομονή, κυρίως όμως με Σεβασμό και Αξιοπρέπεια. Με το όχημα τη γνώση και την τεκμηρίωση των επιχειρήσεων των αποψεών, την ίδια την Επιστήμη του Ανθρώπου, αλλά και τα βιώματα των δρώντων ως υποκείμενα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μια σύγχρονη Αστυνομία και κάθε επαγγελματίας Αστυνομικός, παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην τήρηση και θα πρέπει να συμπαρασταθούν και όχι να τροχοπεδηθούν στην περαιτέρω διεκδίκηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι άλλωστε η καταστατική υποχρέωση, βάση των Οργανικών Νόμων και Διαταγών και κυρίως του Κώδικα Δεοντολογίας Αστυνομικών, της κείμενης Νομοθεσίας, του Συντάγματος και του διεθνούς Δικαίου.

Μεταξύ άλλων οι Αστυνομικοί οφείλουν να προασπίσουν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου άοκνα και με σθένος απέναντι στον Ρατσισμό και τις Διακρίσεις, να προστατεύουν από τα Εγκλήματα και τη Ρητορική Μίσους ήτοι την Ρατσιστική Βία. Πρώτα με το παράδειγμα τους ως Έλληνες πολίτες, ως πολίτες του Κόσμου και κυρίίωι ωος Ής Ενάντια στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις οφείλουν να παβλέπουν κατην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και κηκαγών του.

«Οικοδομώντας από κοινού ένα όραμα ισότητας, συμπερίληψς και προάσπιση των θρωπίνων δικαιωμάτην ελληνομία»

“Όλοι διαφορετικοί, όλοι Ίσοι.”

Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

* Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σελίδα τηρεί πλήρως την κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται πλήρως από τα Συνταγματικά Δικαιώματα της Ελευθερίας της Έκφρασης και Λόγου, της Ελεύθερης Ανάπτυξης της Προσωπικότητας και το Δικαίωμα του Συνέρχεσθαι. Οτιδήποτε παραβιάζει τα παραπάνω και αντικείμενα στο Νόμο, δεν θα γίνουν ανεκτά και θα κινηθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό και την κείμενη νομοθετική διαδικασία.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αναρτήσεων, σχολίων ή οτιδήποτε αποτελεί Ρητορική Μίσους ή Ρατσιστική Βία, καθώς και αναπαραγωγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων που μπορούν να προκαλέσουν Διακρίσεις και ενδεχομένως εκφοβισμό, λεκτική ή άλλη μορφή βίας και προσβολή της αξιοπρέπειας που συνοδεύεται από έλλειψη προσήκοντα σεβασμού, κάθε Άνθρωπου.

Τέλος, το Σωματείο αντιπροσωπεύει βλαπτόμενα άτομα ενώπιον των δικαστηρίων και τα εκπροσωπεί ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, επίσης μπορεί να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 80 και επόμενα Κ.Πολ.Δ. και 113 και επόμενα του κώδικα διοικητικής δικονομίας (άρθρο 8 παρ. 3 και 4 ν.4443/2016 φεκ α ‘232/09.12.2016).Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες