ΣΥΡΙΖΑ: Περιθώρια κέρδους 1,7 δισ. ευρώ σε 8 μήνες

Την Πέμπτη, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης του πραγματικού αυξητικού κέρδους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της έκθεσης, υπολογίζει «απροσδόκητο» ή «απροσδόκητο» κέρδος, που εμφανίζεται κυρίως για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως πλεόνασμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) για όλη την υπό εξέταση περίοδο. Από τον Ιούλιο του 2021, η ανώτατη τιμή του συστήματος στην αγορά της επόμενης ημέρας ήταν σημαντικά υψηλότερη από τη μέση σταθμισμένη τιμή αντιστάθμισης των έργων ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Σκοπός των ανωτέρω είναι αφενός να φανούν στρεβλώσεις και αστοχίες στη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου, σε αντίθεση με τον ελλιπή υπολογισμό των υπερβάλλοντων κερδών της ΡΑΕ, ο σωστός και δίκαιος τον υπολογισμό των πλεοναζόντων κερδών που πρέπει να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια της αμφισβητούμενης χρονικής περιόδου προκειμένου να επιστραφούν στους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, από μια εκτίμηση για «ισχυρή ανάπτυξη» των κερδών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με επίσημη έκθεση, ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., προέκυψε πλεόνασμα στην ΕΛΑΠΕ, η οποία επιστρέφεται ως επιδότηση στους καταναλωτές. Μέρος του πλεονάσματος (780+320=1.100 εκατ. ευρώ) έχει ήδη δεσμευτεί για να επιστραφεί στο θεσμοθετημένο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Αυτή η έκθεση αξιολογεί τα απροσδόκητα κέρδη στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και προμήθειας φωτοβολταϊκών μονάδων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) ανά τεχνολογία, καθώς και τα αυξανόμενα (απροσδόκητα) κέρδη για σταθμούς ΑΠΕ που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022.

Όσον αφορά τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Για την περίοδο πραγματογνωμοσύνης (Ιούλιος 2021 – Μάρτιος 2022) υπολογίζεται σε 1.703 εκατ. ευρώ (Πίνακας 2) έναντι 927 εκατ. ευρώ του πορίσματος της ΡΑΕ. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τα πλεονάζοντα κέρδη της τάξης των 110 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι είναι το αποτέλεσμα των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την επίμαχη περίοδο. Σημειωτέον ότι το ποσό αυτό (110 εκατ. ευρώ) αφορά κυρίως δραστηριότητες προμηθειών, οι οποίες είναι ασύμφορες την περίοδο αυτή (κατά τα άλλα, τα υπερκέρδη ξεπέρασαν τα 1.800 εκατ. ευρώ). Το προαναφερόμενο ποσό των 1.703 εκατ. ευρώ πρέπει να φορολογηθεί για να επιστραφεί τουλάχιστον το 90% στους καταναλωτές. Βασίζεται σε εκτίμηση του συνολικού κόστους των μονάδων παραγωγής.
  • Σύμφωνα με τους κανόνες του διαχωρισμού της αγοράς, η κατάργηση τυχόν επιδοτήσεων ή εκπτώσεων από κάθετα ολοκληρωμένους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας προς τους λιανικούς καταναλωτές δεν δικαιολογείται. Πρώτον, επειδή πρόκειται για διασταυρούμενη επιδότηση (και παραβίαση των βασικών κανόνων ανταγωνισμού), δεδομένου ότι πρόκειται για μια εμπορική πολιτική εφοδιασμού και, κυρίως, επειδή στραγγαλίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μη κάθετα ολοκληρωμένοι προμηθευτές, οι οποίοι γενικά προκαλούν απώλειες κατά την περίοδο της επαλήθευσης. Και δεύτερον, γιατί αυτές οι εκπτώσεις δεν είναι απολύτως πραγματικές, αφού σε κάθε τιμολόγιο, μετά την υποτιθέμενη «έκπτωση», προστίθεται μια ρήτρα προσαρμογής, η οποία, με βάση τα τιμολόγια που επιλέγουν οι προμηθευτές, μετατρέπει το επιπλέον κόστος χονδρικής σε πρόσθετο και, επομένως, , υπερβαίνει /εξουδετερώνει τυχόν πενιχρές “εκπτώσεις” που αναφέρονται από τους προμηθευτές.
  • Εν τω μεταξύ, ενάμιση μήνα μετά την ψήφιση του νόμου που θεσμοθετεί τη διαδικασία φορολόγησης των πλεονασματικών κερδών για το εξάμηνο από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Μάρτιο 2022 και εν συνεχεία μέχρι τον Ιούνιο του 2022 (Ν. 4936/2022, ΦΕΚ Α’ 105/27.5.2022, άρθ. 37), η φορολόγηση των υπερβάλλων κερδών δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί η απαραίτητη εισήγηση της ΡΑΟ για την έκδοση του προβλεπόμενου ΚΣΚ που καθορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού του υπερβάλλοντος κέρδους, δεν έχει εκδοθεί το καθορισμένο ΚΣΚ και φυσικά ο σωστός επανυπολογισμός του ποσού του Το υπερκέρδος, η εξάλειψη των στρεβλώσεων και οι μη τυπικές προσεγγίσεις και διαδικασίες υπολογισμού, που περιελάμβαναν την αρχική απόσυρση στη ΡΑΕ, δεν έχουν πραγματοποιηθεί και το ποσό που θα φορολογηθεί προφανώς δεν έχει ακόμη καθοριστεί!

Όσον αφορά τη ραγδαία αύξηση των κερδών από ΑΠΕ:

Αυτή η έκθεση εκτιμά τα εκτοξευόμενα κέρδη για την περίοδο Ιουλίου 2021 έως Μαρτίου 2022 σε 0,8 δισ. ευρώ, με τη συντριπτική τους πλειονότητα να πηγαίνει στον ειδικό λογαριασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα παραπάνω ποσά, με προσωρινή καθυστέρηση και με τη μορφή επιδότησης, έχουν παρασχεθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν ως επιδότηση στους καταναλωτές μέσω του Ταμείου Μετάβασης Ενέργειας χωρίς να προσδιορίζονται όλα τα κριτήρια του νέου μοντέλου επιδότησης. Ωστόσο, παράλληλα, η χρέωση των καταναλωτών μέσω του ΕΤΜΕΑΡ για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΠΕ συνεχίστηκε χωρίς σημαντικές αλλαγές, με αποτέλεσμα τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία συνολικά να είναι πολύ λιγότερα. Η τρέχουσα πολιτική επιδότησης των πλεονασματικών εσόδων, που εισπράττονται από τους ίδιους τους καταναλωτές και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι μια ιδιότυπη αναδιανεμητική φορολογική πολιτική που δεν ανταποκρίνεται στις βασικές συνταγματικές επιταγές της σωστής φορολογίας. Πέρα από την απροσδόκητη και κατακόρυφη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημειώνεται ότι χρεώνονται στους καταναλωτές τέλη ΕΤΜΕΑΡ (έως 600 εκατ. ευρώ) καθώς και τέλη ΥΚΟ χωρίς το αντίστοιχο κόστος κάλυψής τους. Στην περίπτωση των τελών ΥΚΟ δημιουργείται υπέρβαση λόγω της διασύνδεσης των νησιών. Αντί να μειωθούν τα τέλη HYO λόγω διασύνδεσης, τα τέλη καταναλωτή παραμένουν αμετάβλητα και το πλεόνασμα που δημιουργείται στον ειδικό λογαριασμό HYO μεταφέρεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για αναδιανομή αργότερα ως επιδότηση.

Όσον αφορά τα απροσδόκητα κέρδη από την προμήθεια φυσικού αερίου:

Ως αποτέλεσμα της απόφασης της ΡΑΕ για τη ΔΕΠΑ, ακόμη και μετά την αφαίρεση ποσών που αφορούν το 2021 (έσοδα arbitrage με BOTAS και ρήτρα take-or-pay για το 2021), προέκυψε κέρδος 200 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι αποτέλεσμα εισαγωγής και μεταπώλησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεις στη χώρα και κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή, επιβεβαιώνοντας, στο τμήμα όπου η ΔΕΠΑ προμηθεύει φωτοβολταϊκές μονάδες, την ύπαρξη ολοκληρωμένου μεταβλητού κόστους των εν λόγω μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που αναφέρονται στον Πίνακα 2 και είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ των τιμών ΦΠΑ εισαγωγής. στη χώρα και τις τιμές, που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση μεταβλητού κόστους στην αγορά πριν από την ημέρα.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες