Αυτοκίνητο για… 300 ευρώ: δημοπρασία για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η επόμενη δημοπρασία οχημάτων διεξάγεται στη Δ.Δ.Δ.Υ. in Magulese in Ano Liosia (Μαγουλέζα στα Άνω Λιόσια). Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου στις 09:00 π.μ. Οι χώροι στάθμευσης με οχήματα που έχουν δημοπρατηθεί είναι ανοιχτοί για το κοινό.

Στη δημοπρασία καλούνται να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το κόστος των αυτοκινήτων ξεκινά από 300 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου, έτοιμο για πλειοδοτικό και τοποθετημένο στο πάρκινγκ:

  • Οκτώ δίτροχα ποδήλατα.
  • Ένα δίτροχο όχημα με άδεια κυκλοφορίας.
  • Δύο φορτηγά.
  • Σαράντα τρία αυτοκίνητα.

Το ποσό της προκαταβολής για συμμετοχή σε δημοπρασίες αυτοκινήτων είναι 300 ευρώ. Το κόστος κάθε αυτοκινήτου περιλαμβάνει Φ.Π.Α 24%. Στο τέλος της δημοπρασίας για κάθε όχημα, ο τελευταίος συμμετέχων υπογράφει πρωτόκολλο που τον αναγνωρίζει ως συμμετέχοντα στη δημοπρασία με την υψηλότερη τιμή, καλείται να καταβάλει προκαταβολή στο ποσό του 20% της τιμής προσφοράς. Η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή ή κάρτα πληρωμής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να συμμετέχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, εφόσον είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, θεωρημένη από δημόσια αρχή. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν μέσω νόμιμου εκπροσώπου ή με πληρεξούσιο επικυρωμένο από συμβολαιογράφο.

Η δημοπρασία γίνεται με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων που έχουν καταβάλει εγγύηση συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.). Επίσης παρέχουν στην επιτροπή τον αριθμό ΑΦΜ τους, την εφορία (αρμόδια ΔΟΥ) και την ιδιότητά τους.

Τα τροχοφόρα οχήματα που προσφέρονται προς πώληση είναι μεταχειρισμένα, κατεστραμμένα, φθαρμένα, ελαττωματικά και χρήζουν επισκευής πριν τη λειτουργία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διενεργούν εξέταση με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένου ό,τι κρίνεται απαραίτητο, αλλά χωρίς τη χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς κίνηση του οχήματος για τον προσδιορισμό της έκτασης της ζημιάς. Σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας, ακυρώσεις πωλήσεων δεν γίνονται δεκτές.

Ο τύπος του επαγγελματικού οχήματος και το έτος κατασκευής καθορίζονται από εξωτερικές σημάνσεις και είναι ενδεικτικά. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για αυτά τα δεδομένα ή για κρυφά ελαττώματα. Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να ελέγξει τα αυτοκίνητα μόνος του ή με τεχνικό της επιλογής του.

Για να γίνουν δεκτές, οι προσφορές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και μεταξύ τους κατά τουλάχιστον 50 ευρώ για τα προς προσφορά οχήματα. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές, η επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να προσαρμόσει το εύρος του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο.

Η καταβολή του υπολοίπου στο ποσό του 80% του τιμήματος της δημοπρασίας είναι υποχρεωτική εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας (σε χρόνο ή σε δόσεις). Δεν θα γίνονται δεκτά καθυστερημένα αιτήματα για παρατάσεις διακανονισμού.

Τα αγορασμένα οχήματα μπορούν να παραληφθούν μόνο από τον αγοραστή. Σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας, δεν μπορούν να τεθούν σε κίνηση στο έδαφος της αποθήκης. Η επίσκεψη στο χώρο στάθμευσης του οχήματος επιτρέπεται στις 30 Ιουνίου 2022, 01 Ιουλίου 2022 και 04 Ιουλίου 2022 από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. cnn.gr.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες