Η Ursula von der Leyen παρουσίασε ένα σχέδιο για την αποκατάσταση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο

Τα θεμελιώδη στοιχεία του σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, με ευρωπαϊκή και παγκόσμια χρηματοδότηση, παρουσίασε την Τετάρτη 18 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των φορολογικών, εξαγωγικών και άλλων εσόδων της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με μεγάλης κλίμακας οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων και εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα, καθώς και απότομη πτώση των βασικών δαπανών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολόγισε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών της Ουκρανίας έως τον Ιούνιο σε περίπου 14,3 δισεκατομμύρια ευρώ (15 δισεκατομμύρια δολάρια).

«Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της σημαντικής βραχυπρόθεσμης οικονομικής στήριξης για την Ουκρανία για να συνεχίσει τις βασικές υπηρεσίες, να καλύψει τις ανθρωπιστικές ανάγκες και να αποκαταστήσει τις πιο βασικές κατεστραμμένες υποδομές, θα απαιτηθεί συντονισμένη διεθνής προσπάθεια, στην οποία ΕΕ θα είναι έτοιμος να παίξει τον ρόλο του. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την προσφορά πρόσθετης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας στην Ουκρανία με τη μορφή δανείων 9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022, που συμπληρώνεται από υποστήριξη από άλλους διμερείς και πολυμερείς διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της G7.

Η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του Rebuild Ukraine θα καταβληθεί σε δόσεις, με μεγάλες περιόδους αποπληρωμής και επιτόκιο με προνομιακούς όρους, χάρη σε εγγύηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Για να καταστεί αυτό δυνατό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν να παράσχουν πρόσθετες εγγυήσεις. Η Επιτροπή τονίζει ότι «θα απαιτηθεί σημαντική παγκόσμια οικονομική προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια μιας ελεύθερης και ευημερούσας χώρας, προσηλωμένης στις ευρωπαϊκές αξίες, καλά ενσωματωμένης στην Ευρώπη και τον κόσμο. οικονομία, στηριζόμενη στην ευρωπαϊκή της πορεία».

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει την επίθεσή της, οι συνολικές ανάγκες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά από τώρα και στο εξής, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τα βασικά δομικά στοιχεία αυτής της διεθνούς προσπάθειας. Η στήριξη πρέπει να έχει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι προσπάθειες ανάκαμψης θα πρέπει να κατευθύνονται από τις ουκρανικές αρχές σε στενή συνεργασία με την ΕΕ και άλλους βασικούς εταίρους, όπως η G7 και η G20 και άλλες χώρες, καθώς και με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς. Η εταιρική σχέση μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ και της Ουκρανίας θα εμπλουτίσει και θα επιταχύνει την ανοικοδόμηση.

Η διεθνής συντονιστική «Πλατφόρμα για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας», υπό την κοινή ηγεσία της επιτροπής και της κυβέρνησης της Ουκρανίας, θα ενεργεί ως γενικός φορέας στρατηγικής διαχείρισης υπεύθυνος για την έγκριση του σχεδίου ανασυγκρότησης που θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει η Ουκρανία, με διοικητική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει εταίρους και υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, άλλων διμερών και πολυμερών εταίρων και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το ουκρανικό κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές.

Το σχέδιο ανασυγκρότησης RebuildUkraine, που εγκρίθηκε από την πλατφόρμα μετά από αξιολόγηση αναγκών, θα αποτελέσει τη βάση για την ΕΕ και άλλους εταίρους για τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση και για συγκεκριμένα έργα. Η πλατφόρμα θα συντονίζει τις πηγές χρηματοδότησης και την κατανομή τους για τη βελτιστοποίηση της χρήσης, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Για να υποστηρίξει το σχέδιο ανασυγκρότησης, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού Ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ως το κύριο νομικό μέσο για τη στήριξη της ΕΕ, που συνδυάζει επιχορηγήσεις και δάνεια. Αυτός ο μηχανισμός θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αυτής της πρωτοβουλίας με σαφή σύνδεση με τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Θα βασιστεί στην εμπειρία της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά θα προσαρμοστεί στις άνευ προηγουμένου προκλήσεις της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και της συνοδείας της στην ευρωπαϊκή πορεία. Ο ίδιος ο μηχανισμός θα έχει μια ειδική δομή διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει πλήρη λογοδοσία από την πλευρά της Ουκρανίας.

Έμφαση θα δοθεί στις μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι επενδύσεις που θα γίνουν σύμφωνα με τις κλιματικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και τα πρότυπα της ΕΕ θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αναδειχθεί ισχυρότερη και πιο ανθεκτική μετά την καταστροφή της ρωσικής εισβολής.

Οι απρόβλεπτες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο στην Ευρώπη υπερβαίνουν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να τις καλύψει.

Οι πρόσθετες επιχορηγήσεις που θα διατεθούν στην Ουκρανία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν είτε μέσω πρόσθετων συνεισφορών από τα κράτη μέλη (και τρίτες χώρες, εάν το επιθυμούν) στους υφιστάμενους μηχανισμούς και προγράμματα της Ένωσης για να επωφεληθούν από την ορθή χρήση των κεφαλαίων, είτε μέσω στοχευμένης επανεξέτασης ενός πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος. Αυτές οι πηγές θα μπορούσαν επίσης να χρηματοδοτήσουν δάνεια προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του μηχανισμού. Ωστόσο, δεδομένης της κλίμακας των δανείων που ενδέχεται να απαιτηθούν, οι επιλογές περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων για δάνεια για λογαριασμό της ΕΕ ή με εθνικές εγγυήσεις από τα κράτη μέλη.

Η Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε:

«Η απρόκλητη και αδικαιολόγητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει φρικτό ανθρώπινο πόνο και τεράστιες καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα, αναγκάζοντας εκατομμύρια αθώους Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στην πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία βραχυπρόθεσμη οικονομική στήριξη για την κάλυψη των αναγκών της και την παροχή βασικών υπηρεσιών. Είμαστε έτοιμοι να ηγήσουμε τις διεθνείς προσπάθειες για να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση μιας δημοκρατικής και ευημερούσας Ουκρανίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις θα συμβαδίσουν με μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή της πορεία».

Από την αρχή της ρωσικής επίθεσης, η ΕΕ έχει εντείνει σημαντικά τη βοήθειά της, κινητοποιώντας περίπου 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της συνολικής οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας με τη μορφή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας, δημοσιονομικής στήριξης, βοήθειας έκτακτης ανάγκης, διαχείρισης κρίσεων και ανθρωπιστική βοήθεια. Έγιναν επίσης στρατιωτικά μέτρα στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή στα κράτη μέλη για την στρατιωτική τους υποστήριξη σε είδος προς την Ουκρανία, ενώ άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ κινητοποιούνται επί του παρόντος.Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες