Αύξηση 76% στην απάτη με τραπεζικές κάρτες το 2020

Το 2020, το κόστος των δόλιων συναλλαγών αυξήθηκε κατά 18% σε σύγκριση με το 2019 – παρόμοια εξέλιξη αποτυπώθηκε και στον αριθμό των δόλιων συναλλαγών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 76% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το κόστος των δόλιων συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA) το 2019 ήταν 1,87 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 0,036% της συνολικής αξίας των συναλλαγών με κάρτα και είναι το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο απάτης από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2007.

Για τις κάρτες που εκδίδονται μόνο στη ζώνη του ευρώ, το συνολικό ποσό των δόλιων συναλλαγών με κάρτες ήταν 1,03 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μερίδιο της απάτης στο σύνολο των συναλλαγών μειώθηκε το 2019, καθώς ο αριθμός των υποθέσεων απάτης σε απόλυτες τιμές αυξήθηκε πιο αργά από τον αριθμό των πληρωμών με κάρτα.

Απάτη στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας – Ιούνιος 2021), σε περιπτώσεις δόλιας συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2020, καταγράφηκε αύξηση του κόστους των δόλιων συναλλαγών κατά 18% σε σχέση με 2019. Παρά την αύξηση της κλίμακας των απατών, η αναλογία του αριθμού των περιπτώσεων απάτης προς το κόστος συναλλαγών παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο 0,02%, που αντιστοιχεί σε κόστος απάτης 1 € για συναλλαγή 5,1 χιλ. €.

Ανάλογη δυναμική αποτυπώθηκε και στον αριθμό των δόλιων συναλλαγών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 76% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αναλογία του αριθμού των απατών προς τον αριθμό των συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με το 2019, αλλά παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο 0,04%, που αντιστοιχεί σε 1 δόλια συναλλαγή ανά 2,6 χιλιάδες συναλλαγές.

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι λόγω της πανδημίας και της διακοπής λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων, ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες έχει αυξηθεί σημαντικά και πολλοί κάτοχοι καρτών δεν γνωρίζουν πώς να πραγματοποιούν ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Όσον αφορά την απάτη ανά είδος συναλλαγής, έχει διαπιστωθεί ότι:

Οι περισσότερες από τις δόλιες δραστηριότητες συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα σε συναλλαγές No-Present-Card (CNP) μέσω Διαδικτύου ή μέσω ταχυδρομείου / τηλεφώνου. Τα περιστατικά αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές με εταιρείες του εξωτερικού, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Περαιτέρω διερεύνηση της δόλιας δραστηριότητας που συμβαίνει σε συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου ή μέσω ταχυδρομείου/τηλεφώνου αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες από τις δόλιες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου. (βλ. διαγράμματα V.9 και V.10).

Οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από δόλιες συναλλαγές μοιράζονται μεταξύ των μερών της συναλλαγής με υπαιτιότητά τους.

Με βάση την κατανομή των ζημιών μεταξύ των τριών μερών στον κύκλο συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες απώλειες βαρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που δέχονται συναλλαγές με κάρτα και οι οποίοι το 2020 ανέλαβαν το 48% των συνολικών απωλειών. Αντίστοιχα, οι πάροχοι καρτών πληρωμής χρεώθηκαν προμήθεια 23%. Οι κάτοχοι καρτών συγκέντρωσαν 29%.

Χάνουν 3,6 σεντ για κάθε συναλλαγή 100 €.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η πιθανότητα απάτης με κάρτες μπορεί να έχει βελτιωθεί ελαφρώς, αλλά η αγορά, οι ρυθμιστικές αρχές και οι καταναλωτές θα πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Ενώ ο αριθμός των απατών μειώθηκε ελαφρά σε σχετικούς όρους το 2019, τα συνολικά επίπεδα παραμένουν αμετάβλητα και αυξάνονται σε απόλυτες τιμές. Επιπλέον, η πρόσφατη αύξηση των πληρωμών με κάρτα για ηλεκτρονικές αγορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έχει καταστήσει αυτές τις πληρωμές επιθυμητό στόχο εγκληματικής δραστηριότητας (για παράδειγμα, μέσω phishing).

Έτσι, το συνολικό ποσό των συναλλαγών με κάρτες που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του SEPA και αγοράστηκαν παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2018, ενώ η σχετική απάτη αυξήθηκε κατά 3,4%.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της απάτης στη συνολική αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 0,001 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,036% το 2019. Την πενταετία, από το 2015 έως το 2019, το χαμηλότερο ποσοστό απάτης παρατηρήθηκε το 2017 (0,035%), το οποίο ήταν το χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2007.

Στην πράξη, ένα μερίδιο 0,036% σημαίνει ότι χάνονται 3,6 σεντ από απάτη για κάθε συναλλαγή 100 ευρώ με χρήση καρτών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ΣΕΠΕ το 2019. Για τις κάρτες που εκδόθηκαν στη ζώνη του ευρώ, το κόστος της απάτης, ως ποσοστό όλων των συναλλαγών με κάρτες το 2019, παρέμεινε κάτω από το μερίδιο του SEPA συνολικά στο 0,032%, αν και αυξήθηκε ελαφρά από 0,031% το 2018.

Η απάτη με κάρτες αποτελείται από: δόλιες συναλλαγές με φυσικές κάρτες (παρουσία απάτης με κάρτες), για παράδειγμα, ανάληψη μετρητών από πλαστές ή κλεμμένες κάρτες. δόλιες εξ αποστάσεως συναλλαγές (απάτη με κάρτες εκτός σύνδεσης), όπως όταν οι εγκληματίες πραγματοποιούν πληρωμές μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας στοιχεία κάρτας που αποκτήθηκαν μέσω phishing ή παραβιάσεων δεδομένων.

Η συντριπτική πλειονότητα των δόλιων συναλλαγών εξακολουθεί να περιλαμβάνει απάτες με κάρτες εκτός σύνδεσης (CNP). Το 2019, το 80% του ποσού της απάτης με κάρτες αντιστοιχούσε σε συναλλαγές CNP, δηλαδή πληρωμές μέσω Διαδικτύου, αλληλογραφίας ή τηλεφώνου. Αντίθετα, οι δόλιες συναλλαγές φυσικών σημείων πώλησης (POS), όπως προσωπικές πληρωμές σε καταστήματα λιανικής ή εστιατόρια και ΑΤΜ αντιπροσώπευαν μόνο το 15% και το 5% του συνολικού κόστους της απάτης με κάρτες το 2019, αντίστοιχα.

Οι ζημίες από απάτη CNP το 2019 ανήλθαν σε 1,50 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα εν μέρει διαθέσιμα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό συναλλαγών CNP υποδηλώνουν ότι η απάτη έχει αυξηθεί με πολύ βραδύτερο ρυθμό από τον συνολικό αριθμό συναλλαγών CNP το 2019. Όσον αφορά τις συναλλαγές με κάρτες, η απάτη μέσω POS αυξήθηκε κατά 2,2% το 2019, ενώ η απάτη στα ΑΤΜ μειώθηκε κατά 6,1%. Το τελευταίο είναι το αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης της ψευδούς απάτης στα ΑΤΜ που σχετίζονται με συναλλαγές που αγοράζονται εκτός του SEPA. Επειδή η παγκόσμια υιοθέτηση της τεχνολογίας τσιπ σε τραπεζικές κάρτες έχει μειώσει σημαντικά την πιθανότητα απάτης σε σύγκριση με τις κάρτες με μαγνητική λωρίδα.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες