Η Ελλάδα ανακοινώνει διαγωνισμό για υπηρεσίες γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά γρήγορης ευρυζωνικής (UFBB) στη χώρα έγινε την Τρίτη από τον Υπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιρακάκη.

Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη με προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατομμύρια προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Ο στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει 750.000 συνδέσεις Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στα 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου της ΕΕ «Σύνδεση για μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία Gigabit».

Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου, μαζί με το έργο UFBB και άλλα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκτησης της ΕΕ, περιλαμβάνει την υλοποίηση γραμμών δεδομένων 5G, την ανάπτυξη υποβρυχίων καλωδίων, καθώς και την εσωτερική υποδομή και μικρο δορυφόρους.

Το έργο σχεδιάζει να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλού εύρους ζώνης για περίπου 2.400.000 κατοίκους.

Το νέο έργο είναι:

γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα στις ελληνικές περιοχές, αναπτύσσοντας μια ευρυζωνική υποδομή επόμενης γενιάς βάσει των ευρυζωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2025 που τέθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής «Συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit» · δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις που θα επικεντρωθεί στην επέκταση και τη διείσδυση της υποδομής επόμενης γενιάς για την επίτευξη μιας «κλιμακωτής αλλαγής» στην ευρυζωνική προσβασιμότητα σε περιοχές και αγορές όπου υπάρχει λίγο ή καθόλου ενδιαφέρον για ανάπτυξη σχετικών υποδομών και υπηρεσιών

Υπηρεσίες σύνδεσης:

Τουλάχιστον το 98% του ενεργού πληθυσμού θα διαθέτει δύο κατηγορίες ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περιοχές όπου αναπτύσσονται υποδομές UFBB, συγκεκριμένα:

Κλάση Α: σύνδεση με εύρος ζώνης τουλάχιστον 100 Mbps, δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 gigabit. Κλάση Β: σύνδεση με εύρος ζώνης τουλάχιστον 100 Mbps.

Παραλήπτες:

Οι πολίτες (ιδιώτες / ιδιώτες χρήστες και επιχειρηματικοί χρήστες) δεν έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις Διαδικτύου υψηλής απόδοσης. Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και θέσεις στις ζώνες παρεμβολών όπου απαιτούνται υπηρεσίες Internet υψηλής ταχύτητας με ταχύτητα 1 Gbps.

Περιοχές κάλυψης:

Ο συνολικός αριθμός στοχευμένων ενεργών γραμμών είναι περίπου 812.155, το οποίο περιλαμβάνει τομείς που δεν καλύπτονται από ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια παρόχων τηλεπικοινωνιών.

Κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου, θα ληφθεί υπόψη η τεχνολογική ουδετερότητα, καθώς και η αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην αγορά ή αναστολής προγραμματισμένων ιδιωτικών επενδύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Το πεδίο εφαρμογής του Έργου Super Fast Broadband δεν περιλαμβάνει περιοχές που καλύπτονται από το έργο Super Fast Broadband (SFBB) και περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο αγροτικής ευρυζωνικότητας.

Σχέδιο υλοποίησης επενδύσεων:

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός συστήματος συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

Περίοδος ανάπτυξης και παραχώρησης:

Η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι είναι έως και 20 χρόνια. Τα πρώτα 3 χρόνια αντιστοιχούν στην ανάπτυξη της υποδομής δικτύου και τα υπόλοιπα 17 χρόνια θα απαιτηθούν για τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών.

Χρηματοδότηση:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την εθνική συμφωνία εταιρικής σχέσης “ESPA” για την περίοδο 2014-2020.

Συνολικός προϋπολογισμός της δράσης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 870 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η συγχρηματοδότηση δημόσιων δαπανών ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ.

265 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 · 35 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (RDP) 2014-2020.

Εκτέλεση

Το έργο υλοποιείται από τον Τομέα Εκτελεστικών Υπηρεσιών του Τομέα ΤΠΕ ESIF υπό το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων.

Προσφορά και οργάνωση εργασίας:

Ο ιδιοκτήτης του υπερταχείου ευρυζωνικού έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (GSTP) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες