Οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025

Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν μια σειρά εκδόσεων ομολόγων ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που ορίζει το SRB έως το τέλος του 2025.

Το SRB είναι ένας εποπτικός μηχανισμός που θέτει κανόνες σχετικά με το ποσό και τη μορφή των πρόσθετων κεφαλαίων. Κάθε τράπεζα θα πρέπει να τα έχει έτσι, εάν είναι απαραίτητο, να υπάρχουν απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ρευστοποιηθούν αμέσως για να υποστηρίξουν αυτήν τη διαδικασία. Παίρνει ως βάση τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ορίζει η SSM και στη βάση τους “δημιουργεί” πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν αυτόματα να γίνουν τα επόμενα κεφάλαια της τράπεζας.

Ελάχιστες απαιτήσεις

Αυτοί οι στόχοι ονομάζονται απαιτήσεις ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και ο «λογαριασμός» καλύπτει την περίοδο από το τρέχον έτος έως το 2025 και αυξάνει την ανάγκη για πρόσθετο κεφάλαιο σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες γενικά έχουν υψηλούς δείκτες ιδίων κεφαλαίων, είτε από μόνες τους είτε έχουν ήδη εκδώσει ομόλογα Tier 2, και οι αντίστοιχοι δείκτες CET1 κυμαίνονται σήμερα από 15% έως 16%.

Κατά συνέπεια, αυτοί είναι στόχοι που υπερβαίνουν το απαιτούμενο ρυθμιστικό κεφάλαιο που έχει οριστεί από την SSM, τα οποία θα καλυφθούν κυρίως από προληπτικά ομόλογα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτών των προβλημάτων θα είναι 10 μονάδες βάσης υψηλότερος από αυτούς που καθορίζει ο επόπτης και οι οποίοι, αν και δεν σχετίζονται με την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, αποσκοπούν στην προστασία του συστήματος σε περίπτωση «αποτυχίας». Έτσι, στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών, το SRB αναγνωρίζει ως την απαιτούμενη αναλογία κεφαλαίου τι επιβάλλει ο SSM, για παράδειγμα 15%, και ορίζει το επιτόκιο υψηλότερο από αυτό που θα πρέπει να αντέξει η τράπεζα σε αντίξοες αλλαγές.

Στόχος για το 2025

Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εκτιμούν ότι ο στόχος του 2025 κυμαίνεται μεταξύ 24% και 25% και πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά, με ενδιάμεσους στόχους κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό, οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν την είσοδό τους στην αγορά κυρίως μέσω ομολόγων ανώτερων και η αρχή του 2021 ξεκίνησε από την Eurobank με ομόλογο (προτιμώμενο ανώτερο ομόλογο) που εκδόθηκε τον Απρίλιο ύψους 500 εκατ. Ευρώ, με επιτόκιο 2,125 %. Τον Μάρτιο, η Alfa-Bank εισήλθε στις αγορές για την έκδοση ομολόγων δεύτερης βαθμίδας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (το κουπόνι της έκδοσης ήταν 5,5% σε σύγκριση με το κουπόνι 4,25% τον Φεβρουάριο του 2020), η έκδοση του οποίου ήταν στοχεύει στην αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας για να προχωρήσει στις ενέργειες ενοποίησης και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του SRB.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του MREL, η Alfa Bank εκδίδει προνομιούχα χαρτονομίσματα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παρόμοια θέματα προετοιμάζονται τόσο από την Τράπεζα Πειραιώς όσο και από την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, έως το 2025, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα εκδώσουν κατά μέσο όρο δύο εκδόσεις.

Ο σκοπός των κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν είναι στατικός. Αυτός είναι ένας κινούμενος στόχος που επηρεάζεται από την πιστωτική επέκταση, δηλαδή από νέα δάνεια που θα παρέχουν οι τράπεζες έως το 2025. Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάλυση της Alpha Bank, η νέα χρηματοδότηση υποστηρίζεται επίσης από πόρους που θα εισρέουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκτησης και θα φτάσουν τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2024.

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση που αναμένεται τα επόμενα χρόνια σημαίνει επίσης αύξηση του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, όπως μετράται από σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (RWA) και επομένως οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι υψηλοί για ολόκληρο το σύστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2021, τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δηλαδή τα δάνεια που φέρουν κίνδυνο, ανήλθαν σε 164 δισεκατομμύρια ευρώ. Ορισμένα από αυτά θα αφαιρεθούν από τους ισολογισμούς στο πλαίσιο της τιτλοποίησης των κόκκινων δανείων που εκδίδονται μέσω των Hercules I και II και θα αντικατασταθούν από νέα δάνεια υψηλότερης ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, και εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τα νέα δάνεια, οι τράπεζες θα αυξήσουν τα χαρτοφυλάκια δανείων τους σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας τον περιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του MREL.

Ανησυχίες για το κόστος του νέου δανεισμού

Η τραπεζική διοίκηση σταθμίζει τα επόμενα βήματά της, καθώς η πρόσβαση σε αγορές με νέες εκδόσεις ομολόγων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης σε μια εποχή που τα έσοδα από τόκους παραμένουν υπό πίεση, κυρίως λόγω της διαγραφής των κόκκινων δανείων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και με καθυστερημένα δάνεια, οι τράπεζες χρεώνουν τόκους, τους οποίους σταματούν να λαμβάνουν υπόψη όταν αυτά τα δάνεια αφήνουν τον ισολογισμό τους, δηλαδή όταν πωλούνται. Έτσι, τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, αφενός, την απώλεια εισοδήματος και, αφετέρου, την καταβολή τόκων στους ομολογιούχους. Η αυξημένη πίεση στις τράπεζες για αυτό το λόγο επισημάνθηκε επίσης από την επιτροπή σε μια έκθεση αποτίμησης που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Η πρόσθετη περίφραξη κεφαλαίου πραγματοποιείται κυρίως μέσω προληπτικών ομολόγων, η τιμή των οποίων κυμαίνεται από 2% έως 2,5% και θεωρείται το πιο προσιτό μέσο αύξησης της ρευστότητας στην τρέχουσα κατάσταση, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι ευνοϊκό για τις ελληνικές τράπεζες μετά την μείωση των αποδόσεων … Αυτό αντικατοπτρίζεται στα ομόλογα που έχουν εκδώσει μέχρι σήμερα, δηλαδή σε τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (επίπεδο II), καθώς και σε προνομιούχα ομόλογα προτεραιότητας. Οι προοπτικές για θέματα AT1, που περιλαμβάνονται στα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών, παραμένουν ανοιχτές έως ότου χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο. Τα ΑΤ1 επικεντρώνονται κυρίως στην προστασία κεφαλαίου και είναι η πιο ακριβή μορφή συγκέντρωσης κεφαλαίων μετά την βαθμίδα ΙΙ – το μέσο επιτόκιο εκτιμάται σε 6,5%, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος για τις ελληνικές τράπεζες.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες