Προϋπολογισμός της Ελλάδας: έλλειμμα 3,4 δισεκατομμυρίων για το τρίμηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού που δημοσίευσε το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, πρωτογενές έλλειμμα 3,413 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2021 έναντι στόχου πλεονασμάτων 4,35 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτόχρονα, το ποσό των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 11,509 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 658 εκατομμύρια ευρώ ή 5,4% λιγότερο από την εκτίμηση για την αντίστοιχη περίοδο που περιλαμβάνεται στην έκθεση προϋπολογισμού για το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 5,714 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 6,605 δισεκατομμυρίων ευρώ και έλλειμμα 1,822 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12 492 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 722 εκατομμύρια ευρώ ή 5,5% λιγότερο από ό, τι είχε προγραμματιστεί.

Τα φορολογικά έσοδα ήταν 10,509 εκατομμύρια ευρώ, 359 εκατομμύρια ευρώ ή 3,3% χαμηλότερα από τον στόχο που καθορίστηκε στην έκθεση προϋπολογισμού του 2021.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021, παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τον στόχο στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες εσόδων:

η συνολική αξία των προϊόντων καπνού για 37 εκατομμύρια ευρώ ή 8,7%, φόροι με τη μορφή σφραγίδας για 10 εκατομμύρια ευρώ ή 21,8%, φόροι επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και κεφαλαιουχικών συναλλαγών για 30 εκατομμύρια ευρώ ή 34,4%, φόροι στην εγγραφή μεταφοράς κεφάλαια για 14 εκατομμύρια ευρώ ή 26,7%, άλλοι φόροι αγαθών για 17 εκατομμύρια ευρώ ή 107,5%, φόρος προσωπικού εισοδήματος (ΦΠΑ) για 66 εκατομμύρια ευρώ ή 2,9%, άλλοι τρέχοντες φόροι άνω των 575 εκατομμυρίων ευρώ, ή 169,6%, εκ των οποίων: φόροι επί οχημάτων ύψους 631 εκατ. ευρώ, ή 763,6%, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών για 11 εκατ. ευρώ ή 8,6%, άλλα λειτουργικά έσοδα 316 εκατ. ευρώ ή 87,8%, εκ των οποίων: επιστροφή εξόδων 159 εκατ. ευρώ ή 154,8%.

Τα έσοδα σε σύγκριση με τον στόχο για την ίδια περίοδο αντιπροσώπευαν τα έσοδα στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

ΦΠΑ στα εξευγενισμένα προϊόντα και τα παράγωγά τους κατά 54 εκατομμύρια ευρώ ή 14,0%, ΦΠΑ σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες κατά 214 εκατομμύρια ευρώ ή 6,0%. %, ΦΠΑ για ενεργειακούς πόρους κατά 164 εκατομμύρια ευρώ ή 16,9%, ΦΠΑ για άλλα προϊόντα κατά 11 εκατομμύρια ευρώ ή 10,9%, άλλοι φόροι για ορισμένες υπηρεσίες κατά 45 εκατομμύρια ευρώ ή 12,9%, φόροι και εισαγωγικοί δασμοί κατά 19 εκατομμύρια ευρώ ή 22,5% , κανονικοί φόροι ιδιοκτησίας για 73 εκατομμύρια ευρώ ή 12,9%, εκ των οποίων: ENFIA για 66 εκατομμύρια ευρώ ή 12,1%, άλλοι φόροι παραγωγής για 435 εκατομμύρια ευρώ ή 82,0%, εταιρικός φόρος εισοδήματος (NP) 76 εκατομμυρίων ευρώ ή 12,5%, άλλοι φόροι εισοδήματος για 24 εκατομμύρια ευρώ ή 8,4%, μεταφορές 390 εκατομμυρίων ευρώ ή 25,4%, πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων για 301 εκατομμύρια ευρώ ή 99,2%.

Τα έσοδα από έσοδα ανήλθαν σε 983 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 64 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο από ό, τι είχε προγραμματιστεί (1.047 εκατομμύρια ευρώ).

Τα έσοδα του κρατικού επενδυτικού προϋπολογισμού (PDB) ανήλθαν σε 1.112 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 303 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο από ό, τι είχε προγραμματιστεί.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2021, τα συνολικά καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2,975 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 938 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο από τον μηνιαίο στόχο. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Μάρτιο του 2021 δεν συλλέχθηκαν τα ακόλουθα:

461 εκατ. EUR που σχετίζονται με μερίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος (κατηγορία φόρου) 163 εκατ. EUR που σχετίζονται με έσοδα ANFA και SMP από την Τράπεζα της Ελλάδος (κατηγορία μεταφορών) 303 εκατ. EUR που σχετίζονται με την τιμή διακανονισμού από την ανάπτυξη του εδάφους του πρώην διεθνούς αεροδρομίου στο Ελληνικό (κατηγορία “Πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων”).

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 υπέθεσε ότι τα παραπάνω έσοδα θα εισπράττονταν τον Μάρτιο του 2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 3,356 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτω από τον μηνιαίο στόχο των 918 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα ήταν 2.885 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 423 εκατομμύρια ευρώ, ή 12,8% λιγότερο από τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση προϋπολογισμού του 2021. Τα έσοδα από τους φόρους είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 38 εκατομμύρια ευρώ ή 1,1% τον επόμενο μήνα.
Οι κύριες κατηγορίες εσόδων που έχουν αυξηθεί από τον στόχο του Μαρτίου 2021 είναι οι εξής:

φόρος καπνού για 42 εκατομμύρια ευρώ, άλλοι φόροι για ορισμένες υπηρεσίες για 28 εκατομμύρια ευρώ, φόρος προσωπικού εισοδήματος (ΦΠΑ) για 81 εκατομμύρια ευρώ, άλλοι φόροι εισοδήματος για 50 εκατομμύρια ευρώ, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσίες για 13 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, τον Μάρτιο του 2021, οι ακόλουθες μεγάλες κατηγορίες εσόδων μειώθηκαν από τον στόχο:

ΦΠΑ για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 141 εκατομμύρια ευρώ, ΦΠΑ για ενεργειακά προϊόντα 36 εκατομμύρια ευρώ, άλλοι φόροι παραγωγής 461 εκατομμύρια ευρώ άλλοι τρέχοντες φόροι 20 εκατομμύρια ευρώ μεταφορές 185 εκατομμύρια ευρώ, άλλα λειτουργικά έσοδα 19 εκατομμύρια ευρώ, πάγια πωλήσεων για 303 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έσοδα από έσοδα για το Μάρτιο του 2021 ήταν 381 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 21 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου των 361 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έσοδα της PDE ήταν 275 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 80 εκατ. Ευρώ από τον μηνιαίο στόχο της.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε 17.222 δισεκατομμύρια ευρώ και μειώθηκαν κατά 1.549 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο (18.771 δισεκατομμύρια ευρώ).

Συγκεκριμένα, ένα σημαντικό μέρος των πιστώσεων που έπρεπε να μετατραπούν σε μεταφορές μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου τελικά δεν μεταφέρθηκαν. Κυρίως επειδή ελήφθη μεταγενέστερη δημοσιονομική απόφαση για τη μερική εξυπηρέτηση του επιστρεπτέου μέτρου και εις βάρος των πόρων του.

Οι εκταμιεύσεις που σχετίζονται με τα προγράμματα όπλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία απόκτησης παγίων στοιχείων) αυξάνονται από τον αρχικό στόχο κατά 437 εκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. Τα έξοδα τόκων αυξήθηκαν επίσης κατά 216 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα.

Η PDB κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση στον κανονικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας αύξηση 1,29 δισ. Ευρώ από τον στόχο (πληρωμές 2,192 δισ. Ευρώ από τον στόχο 895 εκατ. Ευρώ), κυρίως λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Μια προκαταρκτική εικόνα των κύριων πληρωμών για μέτρα κατά της πανδημίας για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο έχει ως εξής:

το κόστος ειδικής αποζημίωσης σε σχέση με την πανδημία COVID-19 (για υπαλλήλους) ύψους 1,014 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταφοράς), προκαταβολή ύψους 672 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορία μεταφοράς και 1,107 δισεκατομμύρια ευρώ από το PDE, κρατική αποζημίωση στους ιδιοκτήτες ύψους 137 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με μείωση των ενοικίων, επιχορήγηση από τον ΟΠΕΚ ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ για την αποπληρωμή δανείων σε θύματα της πανδημίας, επιδότηση επιτοκίου για δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ από την PDE.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021 αυξάνονται σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 4297 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και της αύξησης των πληρωμών για προγράμματα και τόκους όπλων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες